3DMark Time Spy 1.2 디폴트 그래픽 스코어 (2021-06-24 업데이트)

 • RX 6900 XT LC 16GB Ref.

  20,656
 • RTX 3090 FE 24GB

  19,859
 • RTX 3080 Ti FE 12GB

  19,529
 • RX 6900 XT 16GB Ref.

  19,484
 • RX 6800 XT 16GB Ref.

  17,961
 • RTX 3080 FE 10GB

  17,718
 • RX 6800 16GB Ref.

  15,551
 • TITAN RTX 24GB

  15,384
 • RTX 3070 Ti FE 8GB

  14,767
 • RTX 2080 Ti FE 11GB

  14,478
 • RTX 3070 FE 8GB

  13,528
 • TITAN V 12GB

  13,132
 • RX 6700 XT 12GB Ref.

  12,199
 • RTX 3060 Ti FE 8GB

  12,048
 • RTX 2080 SUPER FE 8GB

  11,726
 • RTX 2080 FE 8GB

  11,194
 • RTX 2070 SUPER FE 8GB

  10,252
 • TITAN Xp 12GB

  10,024
 • GTX 1080 Ti FE 11GB

  9,382
 • RTX 2070 FE 8GB

  9,289
 • RX 5700 XT 8GB Ref.

  9,272
 • Radeon VII 16GB

  9,234
 • RTX 3060 12GB Ref.

  8,851
 • RTX 2060 SUPER FE 8GB

  8,845
 • RX 5700 8GB Ref.

  8,383
 • RX Vega 64 8GB Ref.

  7,607
 • RTX 2060 FE 6GB

  7,583
 • GTX 1080 FE 8GB

  7,303
 • GTX 1070 Ti FE 8GB

  6,898
 • RX 5600 XT 6GB Ref.

  6,832
 • RX Vega 56 8GB Ref.

  6,428
 • GTX 1660 Ti 6GB Ref.

  6,317
 • GTX 1660 SUPER 6GB Ref.

  5,993
 • GTX 1070 FE 8GB

  5,882
 • GTX 1660 6GB Ref.

  5,545
 • RX 590 8GB Ref.

  4,838
 • RX 5500 XT 4GB Ref.

  4,832
 • RX 5500 XT 8GB Ref.

  4,830
 • GTX 1650 SUPER 4GB Ref.

  4,719
 • RX 580 8GB Ref.

  4,324
 • GTX 1060 FE 6GB

  4,145
 • RX 480 8GB Ref.

  4,056
 • GTX 1060 3GB Ref.

  3,804
 • RX 570 4GB Ref.

  3,795
 • RX 470 4GB Ref.

  3,589
 • GTX 1650 D6 4GB Ref.

  3,565
 • GTX 1650 D5 4GB Ref.

  3,411
 • GTX 1050 Ti 4GB Ref.

  2,302
 • RX 560 4GB Ref.

  2,045
 • RX 460 2GB Ref.

  1,758
 • GTX 1050 2GB Ref.

  1,739
 • RX 550 4GB Ref.

  1,194
퀘이사존 2021/2022 대한민국 산업대상
하드웨어커뮤니티부문
K-스타트업대상 2년 연속 수상
퀘이사존 2022 올해의 국민 브랜드 대상
IT 정보커뮤니티 부문 1위
퀘이사존 2023 대한민국 산업대상
하드웨어커뮤니티 플랫폼 부문
K-플랫폼 대상 3년 연속 수상
퀘이사존 2023 국민 선호 브랜드 대상
하드웨어 플랫폼 부문 수상

주식회사 퀘이사존
서울특별시 금천구 가산디지털1로 137 IT캐슬2차 13층
 • 대표 : 김현석
 • 사업자등록번호 : 527-81-01065
 • 통신판매업신고번호 : 2018-서울금천-1600
 • 개인정보관리자 : 김현석